ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER


Η ΑΜΚΕ ΚΟΚΚΙΝΕΛΛΑ, στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων (παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα) στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, υπέβαλε την με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 11412847 αίτηση στήριξης για το έργου (πράξη) με τίτλο: «Αειφόρος ανάπτυξη υπεραιωνόβιων δέντρων».

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αίτησης στήριξης από την ΟΤΔ Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, εκδόθηκε από την ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης η υπ’ αριθ. Πρωτ. 2642/22- 06-2020 Απόφαση ένταξης της πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στο πλαίσιο της Υποδράσης 19.2.4.5 του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου.

Η συνολική εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 28.961,81 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Στις 08/07/2020, συνήλθε η Δ.Ε. της ΑΜΚΕ ΚΟΚΚΙΝΕΛΛΑ και απεδέχθει ομόφωνα την χρηματοδότηση.

Οι δραστηριότητες που ασκεί η ΑΜΚΕ ΚΟΚΚΙΝΕΛΑ στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος είναι:

  • A. Η προστασία και ανάδειξη των αρχαίων / μνημειακών ελιών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Χαρτογράφηση με επίκεντρο τα υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα με ένταξή τους σε βάση δεδομένων. Θα καταγραφούν 150 υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα.
  • B. Θα υπάρξουν εφαρμογές σε κινητά, προβολή στο GOOGLE maps των υιοθετημένων μνημειακών ελιών, διοργάνωση επισκέψεων και διαμονής στους οικισμούς με παράλληλες αγροτικές δραστηριότητες με επίκεντρο την ελιά (μάζεμα ελιών, συλλογή βοτάνων, κατασκευή σαπουνιού, παραδοσιακό φούρνισμα ψωμιού κ.α.). Ανάδειξη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων της περιοχής, των τοπίων και του πολιτισμού με σκοπό την ανάπτυξη μέσω συγκεκριμένων δράσεων. Εκστρατείες ενημέρωσης αλλά και συγκεκριμένες δράσεις/παρεμβάσεις για τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος.
  • Γ. Στόχος του παρόντος προγράμματος είναι η δημιουργία ενός WIFI info-point σημείου τουριστικής πληροφόρησης για τον πολιτισμό της ελιάς. Ο περαστικός, θα ενημερώνεται μέσω του κινητού του από το info-point για την ιστοσελίδα που θα δημιουργηθεί. Εκεί θα καταγραφούν όλες οι μνημειακές ελιές, άνω των 800 ετών. Θα παρουσιάζονται φωτογραφίες, διαδρομές επίσκεψης κάποιων από αυτές τις ελιές, η ιστορία τους, τρόποι συμμετοχής των ντόπιων κυρίων αλλά και των επισκεπτών στις δράσεις της ΑΜΚΕ κ.α.
    Covid-19: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ:
    Αυτός ο τρόπος ενημέρωσης είναι απόλυτα ασφαλής γιατί ο επισκέπτης αγγίζει μόνο την δική του συσκευή και καμία άλλη οθόνη ή πληκτρολόγιο.
  • Δ.Θα υπάρξουν ενέργειες ενημέρωσης - πληροφόρησης επισκεπτών για τον πολιτισμό της ελιάς και κυρίως των μνημειακών ελιών με επίκεντρο την ελιά του Καβουσίου. Η ελιά ως επίκεντρο της πολιτιστικής και οικονομικής κληρονομιάς του πολιτισμού της Κρήτης διαχρονικά, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που μπορούν να συνδεθούν άμεσα με το πολιτιστικό κομμάτι. Θα δημιουργηθεί διαφημιστικό ντοκιμαντέρ, θα πραγματοποιηθεί κατασκευή εντύπων (φυλλάδια, αφίσες, πινακίδες, roll up, σταντ για παρουσίαση, τουριστικός οδηγός).
  • Ε.Θα απαιτηθεί ηλεκτρονικός εξοπλισμός (υπολογιστής, πολυμηχάνημα, projector, UPS, λογισμικό, τηλεόραση κ.α.) για τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητές της. Θα πραγματοποιούνται ανά έτος, 3ήμερες ενημερωτικές περιπατητικές συναντήσεις με επίκεντρο τις παλαιότερες ελιές.

Η καινοτομία του έργου
Η καινοτομία έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά θα εγκατασταθεί WIFI info-point στην ανατολική Κρήτη που θα ενημερώνει για τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της περιοχής και κυρίως όσον αφορά τα αρχαία ελαιόδεντρα. Για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί συστηματική προσπάθεια καταγραφής αυτών των μνημειακών ελαιόδεντρων.

Βασικούς άξονες της πράξης αποτελεί η προάσπιση και προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτροπή κάθε διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού. Επίσης, η εξασφάλιση της πράξης σε άτομα με αναπηρία. Επιπλέον, στην αειφόρο ανάπτυξη και ειδικότερα με τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ΠΑΑ 2014-2020.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3.806,30 913,51 4.719,81
2 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ 1.825,00 438,00 2.263,00
3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.500,00 360,00 1.860,00
3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 16.225,00 3.894,00 20.119,00
ΣΥΝΟΛΟ 23.356,30 5.605,51 28.961,81